Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
אפוטרופסות
בני זוג
היורשים
הרשם לענייני ירושה
התנגדות לצוואה
חובות עיזבון
חקיקה
ירושה על פי דין
מיסוי ירושה
מנהל עיזבון
נאמנויות
סוגי צוואות
עורך דין ירושות וצוואות
עיזבון
פרשנות צוואה
צוואה בחיים

צוואה הדדית

מהי בעצם צוואה הדדית?

צוואה הדדית היא צוואה הנערכת ע"י בני זוג במשותף , במסמך אחד או בשניים, ובה קובעים בני הזוג הוראות זהות שיחולו על שניהם, בנוגע לחלוקת הרכוש, לאחר פטירת כל אחד מהם.

הנוסח הנהוג והמקובל של צוואה הדדית קובע כי לאחר פטירת אחד מבני הזוג, בן הזוג הנותר בחיים יורש אותו ומחזיק בכל הרכוש והכספים של שני בני הזוג, כל זאת מתוך מטרה שרק לאחר פטירת בן הזוג השני, ירשו הילדים המשותפים את העיזבון.

בעריכת צוואה הדדית כל אחד מבני הזוג מסתמך על עקרון ההדדיות בכך שהוראות הצוואה יחייבו גם בן הזוג השני והצוואה לא תשונה, אף לאחר פטירתו של אחד מבני הזוג. צוואה הדדית נועדה להבטיח לכל אחד מבני הזוג שקט נפשי.

היתרון שבעריכת צוואה הדדית הוא בכך שבן הזוג שנותר בחיים מקבל את הזכות להשתמש בנכסי העיזבון למשך כל ימי חייו, ובכך נמנע מאבק עתידי אפשרי בין בן הזוג הנותר בחיים, לבין ילדי המנוח, אשר כיורשים חוקיים בהיעדר צוואה, הם עלולים לדרוש את חלקם בעיזבון, לעיתים תוך מימוש זכותם למכירת בית המגורים (והוצאת בן הזוג הנותר בחיים מן הבית).

חָשׁוּב לציין כי עימות כזה עשוי להיות ממשי, כאשר מדובר בנישואין שניים, והיורשים החוקיים, בנוסף לבן הזוג הנותר בחיים, הם ילדיו של המנוח מנישואיו הקודמים. במקרה כזה, העימות בין ילדיו של המנוח מנישואיו הקודמים, לבין בן הזוג לו נישא בנישואין שניים, עלול להיות חריף ביותר. העברת כל הרכוש לבן הזוג שנותר בחיים, תוך קביעת תנאי כי לאחר פטירתו יועבר הרכוש לילדים, מאפשרת לו להמשיך לנהל את חייו, לפחות מן הבחינה הכלכלית, ללא עימותים מיותרים עם יורשים אחרים.

התיקון ב- חוק הירושה

באוגוסט 2005 נוסף סעיף 8א' לחוק הירושה הדן בעניין צוואות הדדיות.

לפי התיקון לחוק, צוואה הדדית היא צוואה משותפת של שני מצווים שהם בני זוג, המורישים לאחד מהם או לצד שלישי, כאשר ההסדרים שקובעים המצווים משותפים ו/או מסתמכים הדדית; האחד על ההסדרים שקבע השני.

עד לתיקון לחוק נושא זה לא נזכר כלל בחקיקה, אלא היה נהוג בפרקטיקה ונזכר בפסיקה וגרם קשיים רבים בפרשנותן של צוואות הדדיות. בעבר, הרצון ההדדי של בני זוג בעת עריכת צוואותיהם המשותפות, לא תמיד החזיק מעמד, ולעיתים קרה שאחד מבני הזוג שינה את צוואתו (בין בחיי בן הזוג, ובין לאחר פטירתו).במצב כזה, נוצרה לעיתים קרובות סתירה בין הוראות המצווה האחרון, לבין כתב צוואה הדדית שערך לפני כן.

התיקון לחוק לא רק הסדיר באופן חוקי את הנושא של צוואה הדדית, אלא גם הגביל את האפשרות לשנות צוואה הדדית באופן חד-צדדי, כפי שניתן היה לעשות עד לתיקון לחוק. המחוקק הגביל את אפשרות אחד מבני הזוג לבטל צוואה הדדית (עקב עיקרון ההסתמכות כאמור), וקבע כי לביטול צוואה הדדית לא יהיה תוקף אלא אם כן יתקיים אחד מהתנאים הבאים:

  1. אם בן הזוג של המבקש לבטל את צוואתו עדיין בחיים, אזי על המבקש, לתת לו הודעה בכתב על ביטול צוואה , וכתוצאה מכך – יתבטלו הצוואות ההדדיות של בני הזוג.
  2. אם בן הזוג של המבקש לבטל את צוואתו כבר נפטר, אזי על בן הזוג שנותר בחיים, להסתלק מכל זכות בעיזבון שהוא אמור לקבל לפי הצוואה ההדדית של המצווה שנפטר; ואם חולק כבר עיזבון – עליו להחזיר כל מה שקיבל.

קביעת העדיפות לעיקרון ההסתמכות, על פני רצון המצווה, נקבע כברירת מחדל ע"י המחוקק, אך הותר למורישים עצמם לקבוע הוראה אחרת בצוואות ההדדיות, ובלבד שלא ישללו את הזכות של כ"א מהם לבטל את הצוואה עוד בחייהם (כיוון שהוראה כזו – בטלה).

להלן לשון סעיף 8א בעקבות התיקון לחוק הירושה:

א) בני זוג רשאים לערוך צוואות מתוך הסתמכות של בן הזוג האחד על צוואת בן הזוג האחר. צוואות כאמור יכולות להיעשות בין אם הזוכה על פי כל אחת מהצוואות הוא בן הזוג ובין אם הוא גורם שלישי, בין בשני מסמכים שנערכו באותה עת ובין במסמך אחד (בסעיף זה – "צוואות הדדיות").

ב) לביטול צוואה הדדית לא יהיה תוקף אלא אם כן יתקיים אחד מאלה:

(1) בחייהם של בני הזוג – המצווה המבקש לבטל את צוואתו ימסור הודעה בכתב על ביטול הצוואה למצווה השני; נמסרה הודעה כאמור, בטלות הצוואות ההדדיות של שני המצווים;

(2) לאחר מות אחד מבני הזוג –

(א) כל עוד לא חולק העיזבון – בן הזוג שנותר בחיים ומבקש לבטל את צוואתו יסתלק שלא לטובתו, לטובת ילדו או לטובת אחיו של המוריש, מכל מנה או מכל חלק בעיזבון שהוא אמור לקבל לפי הצוואה ההדדית של המצווה שמת;

(ב) לאחר חלוקת העיזבון – בן הזוג שנותר בחיים ומבקש לבטל את צוואתו ישיב את כל שירש לפי הצוואה ההדדית לעיזבון , ואם השבה בעין בלתי אפשרית או בלתי סבירה – ישיב את שווי המנה או החלק בעיזבון שירש.

ג) הוראות סעיף קטן (ב) יחולו אם אין בצוואות ההדדיות הוראה אחרת, ואולם הוראה השוללת לחלוטין את הזכות לבטל את הצוואה בחיי שני בני הזוג – בטלה."

לתיאום פגישת ייעוץ
עם עו"ד רות דיין

    מעדיפים להשאיר פרטים טלפונית? 03-6708888
    התחייבות לדיסקרטיות מוחלטת

    לקבלת ייעוץ משפטי פרטני