Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
אפוטרופסות
בני זוג
היורשים
הרשם לענייני ירושה
התנגדות לצוואה
חובות עיזבון
חקיקה
ירושה על פי דין
מיסוי ירושה
מנהל עיזבון
נאמנויות
סוגי צוואות
עורך דין ירושות וצוואות
עיזבון
פרשנות צוואה
צוואה בחיים

זכויות בני זוג בעזבון

מדריך ירושות מגזין לרשת > בני זוג > זכויות בני זוג בעזבון

ראשית ראוי לעמוד על ההבחנה שבין זכויות אישה על פי חוק יחסי ממון (נישאו לאחר 1974) ולפי חזקת השיתוף (נישאו לפני 1974).

חזקת השיתוף יוצרת חזקה קניינית של בן הזוג בנכסי בן הזוג האחר. על פי חזקת השיתוף בן הזוג הוא בפועל שותף במחצית מהרכוש.

לעומת זאת – לפי חוק יחסי ממון יש לבן/בת הזוג זכות לקבל את שווי מחצית מהרכוש.

לעומת זאת, לפי סעיף 104 לחוק הירושה במסגרת חוק יחסי ממון לבן/בת הזוג יש זכות של נושה שהיא אחרי מספר נושים אחרים.

104. סדר עדיפות בין חובות העזבון (תיקון: תשל"ג)

(א) הסכומים הבאים (בחוק זה – חובות עיזבון) יסולקו לפי סדר-עדיפות זה :

(1) ההוצאות הכרוכות בהלויית המוריש, בקבורתו ובהצבת מצבה על קברו, לפי הנהוג באותן נסיבות;

(2) ההוצאות של צו ירושה, של צו קיום צוואה ושל מנהל עיזבון במידה שהן חלות על ה- עיזבון ;

(3) החובות שהמוריש היה חייב ערב מותו ולא נתבטלו במותו (בחוק זה – חובות המוריש), לרבות המגיע לאשתו על פי כתובה במידה שסכום הכתובה אינו עולה על סכום סביר;

(4) המגיע לבן-זוגו של המוריש על פי עילה הנובעת מקשר האישות, פרט לכתובה כאמור בפיסקה (3), והמגיע לבן-זוג לפי חוק יחסי-ממון בין בני-זוג, תשל"ג – 1973, או לפי הסכם-ממון כמשמעותו באותו חוק.

(ב) חובות עיזבון בעלי עדיפות שווה יסולקו לפי יחס הסכומים שלהם.

(ג) עדיפותם של מסים ותשלומי-חובה אחרים תהיה בהתאם להוראות החוקים הדנים בהם.

(ד) חובות עיזבון עדיפים על מזונות מן העזבון.

לתיאום פגישת ייעוץ
עם עו"ד רות דיין

    מעדיפים להשאיר פרטים טלפונית? 03-6708888
    התחייבות לדיסקרטיות מוחלטת

    לקבלת ייעוץ משפטי פרטני