Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
אפוטרופסות
בני זוג
היורשים
הרשם לענייני ירושה
התנגדות לצוואה
חובות עיזבון
חקיקה
ירושה על פי דין
מיסוי ירושה
מנהל עיזבון
נאמנויות
סוגי צוואות
עורך דין ירושות וצוואות
עיזבון
פרשנות צוואה
צוואה בחיים

בפסק דין ברדיגו נפתח פתח לערוך עיסקאות במניות מבלי שהן ינגדו את סעיף 8

ל- חוק הירושה , ומבלי שיחשבו כנכסי עיזבון.

3 אנשים שותפים בחברה כל אחד מחזיק ב- 1/3 מהמניות החברה. זו חברה גדולה ובעלת רכוש ויש בה שני סוגי מניות, מניות שליטה (סוג א') ומניות רכוש (סוג ב'). ברור לכולנו שגם א' וגם ב' שוות כסף. ביום שאחד ממחזיקי המניות מת המניות עוברות לעיזבונו ואז או שהיורשים ייקחו את מקומו או שימכרו את המניות. קביעת סעיף בתקנון שעם פטירה אחד ממחזיקי המניות מניותיו פוקעות, עלולה להוות הסכם בירושה עתידית, שכן בפועל בעלי המניות האחרים הופכים להיות בעלי כל המניות בחברה, אולם בית המשפט קבע כי מדובר במהלך תקין.

ד"נ 39/80 ברדיגו נ' ד.ג.ר טקסטיל

עובדות המקרה: חברה פרטית אשר נוסדה על ידי מספר משפחות שעסקו בייצור ובשיווק טקסטיל. בחברה שני סוגי מניות מונפקות: מניות מסוג א', המקנות זכות הצבעה של קול אחד בגין כל מניה ומניות מסוג ב', המקנות זכות לדיוידנד ללא זכות הצבעה אלא מטילה חובה להלוות או להשקיע בחברה כפי שיקבע. למנוח היו 7 מניות מסוג א' והוא למעשה ניהל את החברה בשל האמון האישי הרב שרחשו לו כל המשפחות. על רקע מחלתו של המנוח התקבלה החלטה בדבר הוספת תקנה 35א' לתקנות החברה שהמנוח לקח חלק בהתקנתה ואף ביקש מאשתו ובתו לחתום על ההחלטה בדבר השינוי.

נאמר כי במקרה של מוות של בעל מניות מסוג א' לא ניתן להעבירן ליורשים או לכל אדם אחר. המערערות הן אשתו של המנוח וביתו אשר טענו בין היתר שתוקפה של תקנה זו בטל עקב היותו הסכם אסור על פי סע' 8(א) לחוק הירושה. בערעור נדחתה טענתן ומכן הבקשה לדיון הנוסף.

השופט ברק:

  • ישנו הסכם ירושה מעניק והסכם ירושה שולל ורק הסכם ירושה פוזיטיבי המעביר רכוש מהווה הסכם הסותר את חוק הירושה. הסכם שמאיין רכוש לא נכנס במסגרת האיסורים של חוק הירושה.
  • הפירוש הראוי של סעיף 8 לחוק הירושה הוא שיוגבל לאותם מקרים בהם זכות עוברת מאדם לרעהו עם מותו של הראשון. עם פטירתו של בעל מניה אחד הופך בעל המניה האחר לבעל זכות המלאה בחברה וכלפיה. במקרה כזה, אין מנוס מלהחיל את הוראת סעיף 8 גם לעניין תזכיר ותקנות של חברה.
  • נעשה ניסיון למתוח קו ישר בכל מה שקשור לדין האזרחי: ברק מפרש את התקנון של התאגיד כחוזה ומכיל עליו את דיני החוזים. הוא בוחן את תום ליבם ואומד דעתם של הצדדים בעת ניסוח ההסכם (סעיף 24 לחוק החוזים) שהרי אם כל מטרתם של הצדדים הייתה להתחמק מסעיף 8 לחוק הירושה יש לפסול את הסדרם כנוגד את החוק. בעניינינו הוכח כי מטרתה של תקנה 35א לתקנות החברה לא הייתה לעקוף את הסדרי הירושה אלא להביא לסיום זכויות הניהול שהיו למנוח.
  • ביום מותו המניות אמורות לעבור לעיזבונו זהו אינו הסכם בדיני הורשה אלא בנכסי עיזבון בנסיבות אלו אין לפסול את תקנה 35א כנוגדת את דיני הירושה .

השופט חשין:

המחוקק מבחין היטב בין ירושה לעיזבון הירושה היא הזכות אשר מכוחה עובר במות המוריש העיזבון לידי יורשיו. סעיף 8(א) אינו עוסק בעסקאות בעיזבון אלא בעסקאות ירושה . מה שאסור במסגרת הסעיף אינו נוגע לעיזבונו של המוריש בעודו חי, ובוודאי לא הסכם בדבר נכס מסוים מנכסי עזבונו. מניות מסוג א' אינן נכללות מעצם טיבן בעיזבונו של המנוח, היינו אם הן עוברות מן העולם אין הן יכולות להיות נושא לבעלות אחרי מות המחזיק בהן, לא של היורשים ולא של כל אדם אחר.

מניות – צוואה

לתיאום פגישת ייעוץ
עם עו"ד רות דיין

    מעדיפים להשאיר פרטים טלפונית? 03-6708888
    התחייבות לדיסקרטיות מוחלטת

    לקבלת ייעוץ משפטי פרטני