Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
אפוטרופסות
בני זוג
היורשים
הרשם לענייני ירושה
התנגדות לצוואה
חובות עיזבון
חקיקה
ירושה על פי דין
מיסוי ירושה
מנהל עיזבון
נאמנויות
סוגי צוואות
עורך דין ירושות וצוואות
עיזבון
פרשנות צוואה
צוואה בחיים

האם מוטלים מיסים על ירושות ועיזבונות?

מדריך ירושות מגזין לרשת > מיסוי ירושה > האם מוטלים מיסים על ירושות ועיזבונות?

מס ירושה או מס עיזבון הינו מס המוטל על כספים ונכסים העוברים בירושה. סכום המס הינו חלק יחסי (באחוזים) מכלל הירושה ומוטל על ירושות ששוויין גבוה מהסכום שנקבע בחוק. כיום, בישראל אין מס ירושה שכן החוק בוטל בשנת 1981 ולא חודש שוב.

אמנם, בישראל עצם ההורשה היינו, העברת הזכויות מן המוריש ליורש, אינה כרוכה בתשלום מס ישיר. יחד עם זאת, יש וחיובי מס יחולו בגין פעולות הכרוכות במימוש העיזבון. כך למשל סעיף 4 לחוק מיסוי מקרקעין קובע, כי הורשה של נכס מקרקעין אינה נחשבת כמכירת מקרקעין לעניין המס אולם, מכירת הדירה על ידי היורשים מחייבת במס אלא אם עמד למוכר פטור.

בהקשר זה יש לציין כי, מאחר ובהתאם לחוק הירושה ליורשים עומדת הזכות לערוך הסכם ביניהם לעניין אופן חלוקת העיזבון, יש אפשרות להימנע מתשלום מס על ידי העברת נכסים בין היורשים. כלומר, היורשים של נכסי העיזבון יכולים למקסם את הנאתם מן הירושה על ידי חלוקה פנימית אשר יש ותאפשר להם להקטין את המס למינימום או להימנע כליל מתשלום מס.

יובהר, כי הסכם בין יורשים יש שיעשה במסגרת "חלוקה ראשונה של נכסי העיזבון" שכן אחרת הוויתור על הזכות עשוי להוות ארוע מס.

מכירה חפוזה של נכסי העיזבון והוצאת צו קיום ירושה ו/או צו קיום צוואה עשויים לגרור אחריהם חיובים במס אולם, על ידי תכנון מקדים יש וניתן יהיה להימנע מחיוב במס.

לסיכום, על אף שבישראל החוק אינו מטיל מס על ירושה, קיימת חשיבות רבה בתכנון חלוקת ו/או מכירת נכסי העיזבון שכן ללא תכנון מקדים יש ופעולות אלה יחייבו את היורשים בתשלום מיסים.

לתיאום פגישת ייעוץ
עם עו"ד רות דיין

    מעדיפים להשאיר פרטים טלפונית? 03-6708888
    התחייבות לדיסקרטיות מוחלטת

    לקבלת ייעוץ משפטי פרטני