Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
אפוטרופסות
בני זוג
היורשים
הרשם לענייני ירושה
התנגדות לצוואה
חובות עיזבון
חקיקה
ירושה על פי דין
מיסוי ירושה
מנהל עיזבון
נאמנויות
סוגי צוואות
עורך דין ירושות וצוואות
עיזבון
פרשנות צוואה
צוואה בחיים

שינוי צוואה בחיים

בדיוק כמו בצוואה רגילה, כך גם בצוואה בחיים – שינוי הנחיות רפואיות מקדימות/יפוי כוח: הנחיה רפואית מקדימה שניתנה במועד מסוים, מבטלת הנחייה רפואית מקדימה שניתנה במועד מוקדם יותר. יפוי כוח שניתן במועד מסוים, מבטל ייפוי כוח שניתן במועד מוקדם יותר.

ביטול הנחיות רפואיות מקדימות או יפוי כוח: הנחיה רפואית מקדימה או יפוי כוח ניתנים לביטול בכתב ובפני שני עדים, על גבי טופס ביטול מתאים.

לאחר חמש שנים הנחיות רפואיות מקדימות ויפוי כוח פוקעים, אלא אם חודשו, אולם – פקיעתם אינה מביאה לביטולם המוחלט אלא רק להפיכתם לבלתי מחייבים. במקרה בו נדרש לגבש דעה על רצונו של המטופל בלי מסמכים בתוקף – עשוי רופא להיעזר בהנחיות מקדימות ישנות שפקעו.

לפיכך – אדם הרוצה לבטל באופן מוחלט הנחיות שנתן בעבר, באופן שיראה כי שינה את דעתו לחלוטין – מומלץ שיעשה זאת על ידי טופס ביטול!

כיצד ניתן לתת, לשנות או לבטל הנחיות רפואיות מקדימות או יפוי כוח, כאשר אין אפשרות לבצע את הפעולות המעשיות הנדרשות לשם כך, עקב מחלה או מום?

מתן הנחיות רפואיות מקדימות או יפוי כוח, או שינוי או ביטול שלהן, מחייבים את נותן ההנחיות להיות מסוגל לחתום את שמו בעצמו.

הטבעת אצבע במקום חתימה: במקרה שאדם אינו מסוגל, עקב מחלה או מום, לחתום את שמו, הוא רשאי להטביע את אצבעו במקום המיועד לחתימה, וזאת במקום חתימה בכתב ידו.
אולם, אם אדם נזקק לעזרת אדם אחר כדי להניע את ידו לצורך ביצוע החתימה או הטבעת האצבע, אין תוקף לחתימתו או להטבעת אצבעו. במקרה כזה, ניתנת לו אפשרות להצהיר בעל פה על רצונו, כפי שיוסבר בהמשך.

הצהרה בעל פה במקום חתימה: במקרה שאדם אינו מסוגל להניע את ידו בעצמו לצורך חתימה/הטבעת האצבע (כגון במקרה של שיתוק הידיים), הוא רשאי לתת הנחיות רפואיות מקדימות או יפוי כוח, לשנותם או לבטלם, על ידי הצהרה בעל פה בפני 2 עדים כמוסבר להלן:

  • האדם יצהיר בעל פה כי נמנע ממנו לחתום על הטופס עקב מוגבלות פיזית, וכי כל הכתוב על גבי הטופס נכתב על דעתו ובהסכמתו, לאחר שיקול דעת מעמיק ומתוך רצון חופשי ועצמאי, ולא מתוך לחץ משפחתי, חברתי או אחר.
  • ההצהרה תתועד בכתב, ו-2 העדים יאשרו בחתימת ידם כי האדם הצהיר בפניהם על הדברים, כאמור.

לתיאום פגישת ייעוץ
עם עו"ד רות דיין

    מעדיפים להשאיר פרטים טלפונית? 03-6708888
    התחייבות לדיסקרטיות מוחלטת

    לקבלת ייעוץ משפטי פרטני