Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
אפוטרופסות
בני זוג
היורשים
הרשם לענייני ירושה
התנגדות לצוואה
חובות עיזבון
חקיקה
ירושה על פי דין
מיסוי ירושה
מנהל עיזבון
נאמנויות
סוגי צוואות
עורך דין ירושות וצוואות
עיזבון
פרשנות צוואה
צוואה בחיים

צוואה בחיים ע"י מינוי מיופה כוח

מדריך ירושות מגזין לרשת > צוואה בחיים > צוואה בחיים ע"י מינוי מיופה כוח

אדם שמלאו לו 17 שנים, שלא הוכרז פסול דין, והוא מסוגל להביע את רצונו – חזקה שהוא "בעל כשרות", דהיינו – כשיר לקבל החלטות בקשר לטיפול הרפואי בו, והוא רשאי למנות מיופה כוח הנוטה למות שאינו כשיר. אשר יהיה מוסמך להחליט במקומו על הטיפול הרפואי שיינתן או שלא יינתן לו, אם יהיה חולה הנוטה למות.

מינוי מיופה כוח יכול להיעשות בנוסף לעריכת הנחיות רפואיות מקדימות או במקום עריכת ההנחיות.

מינוי מיופה כוח מעביר את הסמכות לקבלת החלטות בזמן אמת, לידי אדם אחר – מיופה הכוח.
לפיכך יש לוודא שמיופה הכוח מבין את רצונותיו של נותן יפוי הכוח, ומוכן לפעול לפיהם, ושנותן יפוי הכוח סומך עליו ומאמין שיפעל בהתאם לרצונו.

 • מיופה הכוח חייב להסכים להתמנות כמיופה כוח !
 • ניתן לתת ייפוי כוח המתייחס למצבים רפואיים מסוימים או לטיפולים רפואיים מסוימים בלבד. במקרה כזה, יינתן יפויי כוח רק לאחר שמייפה הכוח ומיופה הכוח קיבלו מרופא או מאחות מוסמכת, הסברים ומידע רפואי הדרושים כדי לקבל החלטה על מתן יפוי הכוח.
 • אם נותן יפוי הכוח הוא כבר "חולה נוטה למות" – ההסברים והמידע הרפואי יינתנו לו רק על ידי רופא מומחה.
  במקרים הרלוונטיים, המידע הרפואי הנמסר צריך לכלול מידע כגון:
  (א) סוגי הטיפולים הנפוצים במחלתו חשוכות המרפא של נותן ההנחיות.
  (ב) משמעות המונחים הרפואיים המופיעים בטופס ייפוי הכוח.
  (ג) סוג ההחלטות שעשוי מיופה הכוח להידרש לקבל עבור נותן יפוי הכוח.
  וכל מידע נוסף שמוסר המידע סבור שעשוי להיות רלוונטי.
 • ייפוי כוח ניתן בכתב, על גבי טופס ייפוי כוח.
 • יש לפרט בייפוי הכוח את הנסיבות והתנאים שבהם יהיה מוסמך מיופה הכוח לקבל החלטות במקום נותן יפוי הכוח.
 • ניתן למנות יותר ממיופה כוח אחד, שיהיו מיופי כוח ביחד ויקבלו החלטות במשותף. במקרה בו ממנים יותר ממיופה כוח אחד, כל מיופי הכוח צריכים להסכים להתמנות ועל כולם לקבל את ההסברים הנחוצים כאמור לעיל. כמו כן, יש לכלול ביפוי הכוח הוראות לגבי אופן קבלת החלטות במידה ולא כל מיופי הכוח נמצאים, או שאינם תמימי דעים וכיו"ב.
 • ניתן למנות גם מיופה כוח חלופי, למקרה שבו מיופה הכוח העיקרי לא יהיה זמין במועד, או יסרב למלא את התפקיד או לא יוכל למלאו מכל סיבה אחרת. במקרה כזה גם מיופה הכוח החלופי צריך להסכים להתמנות, ועליו לקבל את ההסברים הנחוצים כאמור לעיל.
 • על נותן ייפוי הכוח לחתום בחתימת ידו על גבי טופס ייפוי הכוח, בפני שני עדים (על שני העדים להיות נוכחים יחד במעמד החתימה)
  העדים אינם יכולים להיות אנשים שיש להם אינטרס כלכלי או אחר בנותן ההנחיות (ואדם שמונה מיופה כוח אינו יכול לשמש כעד). רופא או אחות יכולים להיות עדים, לרבות הרופא או האחות שנתנו את המידע הרפואי.
 • העדים יאשרו באותו מעמד, בחתימת ידם, על גבי טופס ייפוי הכוח, כי
  (1) נותן יפוי הכוח מוכר להם אישית, או הזדהה בפניהם באמצעות תעודה מזהה המכילה תמונה (עדיפות לתעודת זהות).
  (2) לפי התרשמותם – נותן יפוי הכוח היה ערני, מדבר לעניין וללא סימנים להפעלת לחץ עליו.
  (3) הם אינם מיופי כוחו של נותן ייפוי הכוח, ואינם מועמדים להתמנות למיופי כוחו.
  (4) אין להם כל אינטרס כלכלי או אחר בנותן ייפוי הכוח. (בעל אינטרס כלכלי עשוי להיות גם בן משפחה, כגון – יורש של נותן יפוי הכוח)
  (5) נותן ייפוי הכוח חתם בפניהם על טופס ייפוי הכוח.

לתיאום פגישת ייעוץ
עם עו"ד רות דיין

  מעדיפים להשאיר פרטים טלפונית? 03-6708888
  התחייבות לדיסקרטיות מוחלטת

  לקבלת ייעוץ משפטי פרטני