Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
אפוטרופסות
בני זוג
היורשים
הרשם לענייני ירושה
התנגדות לצוואה
חובות עיזבון
חקיקה
ירושה על פי דין
מיסוי ירושה
מנהל עיזבון
נאמנויות
סוגי צוואות
עורך דין ירושות וצוואות
עיזבון
פרשנות צוואה
צוואה בחיים

העתק צוואה

סעיף 68(ב) לחוק הירושה (להלן: "חוק הירושה"), הוראותיו:

"(ב) צוואה, למעט צוואה בעל פה, טעונה הוכחה בהגשת המקור; הוכח שהמקור נשמד בדרך או בנסיבות שאין בהם כדי לבטל את הצוואה, או שאי-אפשר להגיש את המקור, רשאי בית המשפט להתיר הוכחת הצוואה בהגשת העתק או באופן אחר".

מבקש הפונה לבית המשפט ועותר כי יאשר קבלת העתק צוואה תחת מקורה – עליו לעבור שתי משוכות:

  • האחת: כי הצוואה הייתה, אבדה, וכי נעשה על ידי המבקש כל שנדרש כדי לאתרה.
  • השניה: כי אובדנה של צוואת המקור – אין בה כדי השמדתה על ידי המצווה – כי בכך הביע את עמדתו, כי אין לקיים הוראותיה.

באם עבר המבקש שתי משוכות אלה, במצטבר, יתיר לו בית המשפט את הגשת הראיה המשנית (העתק הצוואה) תחת צוואת המקור כדרישת סעיף 68 לחוק הירושה.
רק לאחר שעבר המבקש את שתי המשוכות הנ"ל, יידרש בית המשפט לעניין המשקל – בהתייחס לעובדה כי מדובר בהעתק צוואה ולא במקור- אל מול אומד דעתו של המצווה .
(ראה: ת.ע. 4845/99, בן ארי נ' היועהמ"ש, תק-מש 1 (1) 2002, וע"א 551/85, קלפנר נ' קלפנר (לא פורסם)).

בע"א בן טובים נ' דוויק כ (1) 113, נפסק כי אין צורך בהוכחה לגבי אופן ודרך אובדן הצוואה, די בכך כי למרות מאמצים לאתרה, היא לא נמצאה, ואולם יש לשכנע את ביהמ"ש כי נעשו מאמצים לאתרה. לעניין המאמץ לאיתורה של צוואת המקור, כל מקרה יבחן על פי נסיבותיו.

לתיאום פגישת ייעוץ
עם עו"ד רות דיין

    מעדיפים להשאיר פרטים טלפונית? 03-6708888
    התחייבות לדיסקרטיות מוחלטת

    לקבלת ייעוץ משפטי פרטני