Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
אפוטרופסות
בני זוג
היורשים
הרשם לענייני ירושה
התנגדות לצוואה
חובות עיזבון
חקיקה
ירושה על פי דין
מיסוי ירושה
מנהל עיזבון
נאמנויות
סוגי צוואות
עורך דין ירושות וצוואות
עיזבון
פרשנות צוואה
צוואה בחיים

מהם כללי הנאמנות במקרקעין?

מדריך ירושות מגזין לרשת > נאמנויות > מהם כללי הנאמנות במקרקעין?

כידוע למרשם המקרקעין חשיבות רבה במיוחד, ולעניין זה נקבע על ידי המחוקק בסעיף 125(א) לחוק המקרקעין כי "רישום בפנקסים לגבי מקרקעין מוסדרים יהווה ראיה חותכת לתכנו".

תכליתה של החזקה שבסעיף 125(א) לחוק היא הגנה על אמינותו של המרשם ועל יציבותן של זכויות רשומות במקרקעין מוסדרים (ע"א 4140/97 חברת האוניברסיטה העברית בירושלים נ' הסתדרות נשים ציוניות הדסה באמריקה אינק, פ"ד נג (3) 49 (1999)).

יחד עם זאת, "אין לפרש את האמור בסעיף קטן זה, שבשום נסיבות אין לקעקע את המשקל הראייתי של הרישום" (ע"א 371/85 פיליפ נ' רוזנברג, פ"ד מב(1) 584). אלא שבשל חשיבות המרשם, הנטל לסתירת הרישום ולהוכחה כי אינו משקף את המצב האמיתי של הזכויות הוא נטל כבד ביותר .

טענת הנאמנות אינה סותרת את הרישום ואינה מתנגשת עימו, אלא מבקשת ליתן לרישום משמעות נוספת שאינה משתקפת על פי הנסח (תמ"ש 54911-01-11 י' ס' נ' א' ס' (פורסם בנבו, ניתן ביום 28.3.13).

בענין זה נקבע בפסיקה כי יש ויוכרו יחסי נאמנות במקרקעין , וכי אין חובה שיחסי או זיקת הנאמנות בין הצדדים יירשמו בלשכת רישום המקרקעין או בכל פנקס אחר, מהטעם ששאלת הנאמנות נוגעת לצדדים להסכם גרידא בעוד ששאלת הרישום בפנקסים רלוונטית לצדדים שלישיים שאינם צד להסכם. ראה לעניין זה דבריה של הנשיאה כבוד השופטת גרסטל מיום 19/6/11 בה"פ ( מרכז ) 10950/09/10 .

לעיתים, ובעיקר ביחסים משפחתיים, הנאמנות נוצרת באמצעות הסכם בע"פ. לעניין זה יצוין כי חוזה עם נאמן בדבר יצירת נאמנות אינו חייב להיערך בכתב , וזאת גם במקום בו הנאמנות סבה סביב רכישת נכס מקרקעין על ידי הנאמן עבור הנהנה ורישומו על שם הנאמן. ראה לעניין זה ע"א 3829/91 וואלאס נ' גת , פ"ד מח (1) 801 (1994 ).

הפסיקה אף הכירה בקיומה של נאמנות משתמעת . מדובר על נאמנות שמתקיימת במקרה בו מהות היחסים בין הצדדים היא כשל נאמנות , אולם הצדדים לא דיברו במפורש על נאמנות. כמו כן מוכרת נאמנות משתמעת במקרה שכוונת הצדדים היתה ליצור נאמנות מפורשת , אולם הצדדים לא עמדו בדרישות הפרוצדוראליות ליצירת נאמנות מפורשת. ראה לעניין זה ע"א 3829/91 וואלאס נ' גת לעיל.

לעיתים קרובות, ביחסי משפחה נכרת חוזה נאמנות ללא דקדוקי פורמליות או פירוט תנאי הנאמנות וזאת בשל יחסי האמון שמטבע הדברים יוצר הנאמנות רוחש לנאמן. ראה לעניין זה שלמה כרם, חוק הנאמנות (מהדורה רביעית, 2004), בעמ' 307 .

כאשר מדובר ביחסי אימון מיוחדים, כנהוג בין בני משפחה, ניתן ללמוד על הנאמנות ( המשתמעת או המוסכמת במפורש ) מעדויות הצדדים ועל תוכן הנאמנות ממכלול הנסיבות המעידות על אומד דעתם.

[elementor-template id="3759"]

לתיאום פגישת ייעוץ
עם עו"ד רות דיין

    מעדיפים להשאיר פרטים טלפונית? 03-6708888
    התחייבות לדיסקרטיות מוחלטת

    לקבלת ייעוץ משפטי פרטני