Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
אפוטרופסות
בני זוג
היורשים
הרשם לענייני ירושה
התנגדות לצוואה
חובות עיזבון
חקיקה
ירושה על פי דין
מיסוי ירושה
מנהל עיזבון
נאמנויות
סוגי צוואות
עורך דין ירושות וצוואות
עיזבון
פרשנות צוואה
צוואה בחיים

המדריך המלא להגשת בקשה למתן צו ירושה

מדריך ירושות מגזין לרשת > הרשם לענייני ירושה > המדריך המלא להגשת בקשה למתן צו ירושה

1. בקשה לצו ירושה תוגש ללשכת רשם הירושה, שבאזור סמכותו היה מקום מושבו של המוריש (במקרה של תושב זר – בהתאם למקום נכסיו).

ניתן לברר בלשכות הרשם, מהו אזור סמכותם.

2. יש לשלם אגרות בגין הבקשה למתן צו ירושה :

(1) אגרת פתיחת תיק (שובר כחול)

(2) אגרת פרסום בעיתון (שובר כתום)

ניתן לשלם את האגרות בדרכים הבאות :

א. באינטרנט באמצעות כרטיס אשראי דרך שירות התשלומים הממשלתי.

ב. בסניפי בנק הדואר באמצעות שוברי תשלום, הנמצאים בלשכות הרשם בלבד.

ג. ניתן לבצע הפקדה לחשבונות הבאים בבנק הדואר, ולצרף לבקשה אישור על ההפקדה:

אגרת פתיחת תיק – חשבון מס' 0021886

אגרת פרסום בעיתון – חשבון מס' 0021909

אגרות רשם הירושה מתעדכנות אחת לחצי שנה, ומופיעות באתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי.

3. את טופס הבקשה לצו ירושה ( טופס 1 – תקנה 14א ) ניתן להוריד מאתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי.

א. את הטופס ניתן למלא בכתב יד ברור או בהדפסה של מסמך word.

ב. סעיפים שאינם רלוונטים יש למחוק בקו ברור.

ג. על הבקשה יש לחתום בפני עורך דין, שופט, דיין, או ראש רשות מקומית.

4. מסמכים שייש לצרף לטופס הבקשה לצו ירושה :

א. שני שוברי תשלום ששולמו בבנק הדואר, או אישור על הפקדה לחשבונות, או אישור תשלום בכרטיס אשראי באינטרנט.

ב. תעודת פטירה של המנוח ושל כל יורש אחר שנפטר – מקורית או העתק נושא חותמת "נאמן למקור" של עו"ד.

באין תעודת פטירה יש להגיש בקשה נוספת להוכחת מוות. לבקשה זו יש לצרף כל הוכחה אחרת (מלבד תעודת פטירה) להוכחת המוות. בקשה זו כרוכה בתשלום אגרה נוספת בשובר כחול, בסכום שנקבע לכל בקשה אחרת לפעולה או שירות שאינם מפורטים בתקנות. גובה האגרה מופיע באתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי.

לגבי תושב ישראל, שנפטר בחו"ל, ניתן להמציא ממשרד הפנים "תמצית רישום" ובה מצויין תאריך הפטירה של המנוח. לחילופין, ניתן להמציא את תעודת הפטירה שניתנה במקום מושבו, נושאת חותמת קונסול ישראל במקום הוצאתה או חותמת "אפוסטיל".

ג. יפוי כח – אם המבקש מיוצג ע"י עורך דין, עליו להמציא יפוי כח מקורי או "נאמן למקור".

ד. הודעות לכל היורשים – יש לשלוח הודעות בדואר רשום לכל היורשים, ולצרף את ההודעות לבקשה עם אישור על משלוח ההודעות בדואר רשום.

ניתן להוריד מאתר האפוטרופוס הכללי טופס "הודעה ליורש על פי דין" (טופס 3א – תקנה 14(ב)(4)).

לחילופין, ניתן להגיש מכתבי הסכמה – אישור בכתב בחתימת היורשים כי ידוע להם על הגשת הבקשה.

5. בבקשה לצו ירושה של מנוח שלא היה תושב ישראל, יש לצרף בנוסף למסמכים שפורטו בסעיף הקודם, את המסמכים הבאים :

א. נסח רישום מקרקעין המעיד על הימצאות מקרקעין כלשהם ע"ש המנוח, אישור כי קיים חשבון ע"ש המנוח בבנק או כל נכס אחר בבעלות המנוח באזור סמכותו של הרשם אליו מוגשת הבקשה.

ב. כל מסמך זר ישא חותמת קונסול ישראל במדינה בה הונפק או חותמת "אפוסטיל".

(חותמת "אפוסטיל" הינה חותמת רשמית המוטבעת על גבי המסמך.)

ג. תרגום נוטריוני לעברית של כל מסמך הכתוב בשפה זרה (למעט אנגלית וערבית).

ד. חוות דעת הדין הזר – את חוות הדעת מכין משפטן מומחה לדין הזר.

ה. צו פורמלי.

6. יש להכין את הבקשה והמסמכים הנלווים בארבעה סטים : אחד מקור ושלושה העתקים.

7. את הבקשה ניתן להגיש בדלפק רשם הירושה בלשכות, בשעות קבלת קהל, המפורסמות באתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי, או באמצעות הדואר.

במחוזות תל אביב וירושלים, יש אפשרות להגיש את הבקשה בתיבת שירות המוצבת בכניסה – בלובי הבניין.

8. הטיפול בבקשה נעשה ע"י מזכירות הרשם לענייני ירושה:

א. מסמכי הבקשה נבדקים באם צורפו לבקשה כל מסמכי היסוד והאם הבקשה ערוכה עפ"י החוק והתקנות.

ב. מזכירות הרשם מזינה את פרטי המנוח והבקשה למחשב.

ג. הבקשה מקבלת מס' תיק באפוטרופוס הכללי.

ד. העתק זהה של הבקשה המקורית, על כל נספחיה, מועבר לבא כח היועץ המשפטי לממשלה במשרד האפוטרופוס הכללי, לצורך בדיקה משפטית מעמיקה וקביעת עמדתו לבקשה.

ה. העתק שלישי נשלח בחזרה למגיש הבקשה או לבא כוחו, עם מדבקה ועליה מספר הבקשה.
במחוזות תל אביב וירושלים, בקשה שהוגשה באמצעות הדואר או תיבת שירות, תטופל במסלול מהיר. בקשה שהוגשה בדלפק, תטופל במסלול הרגיל.

9. כל בקשה לצו ירושה מתפרסמת בעיתון יומי (ידיעות אחרונות). המעוניין להתנגד לה, יעשה זאת תוך 14 יום מתאריך הפרסום בעיתון.

10. תגובת בא כח היועץ המשפטי לבקשה תינתן תוך 45 ימים מהתאריך שמופיע על המדבקה בבקשה.

תשומת לבכם לסוגי התגובות של ב"כ היועמ"ש לממשלה ומשמעותן:

א. "הודעה על כוונה שלא להתערב בהליכים" – משמעה שב"כ היועמ"ש אישר את הבקשה. התגובה מועברת ללשכת הרשם, ובמקביל נשלחת למבקש או לבא כוחו. במקרה זה יש להמתין לצו הירושה המבוקש שישלח בדואר או להחלטה כי התיק עבר לביהמ"ש.

ב. "הודעה על כוונה להתערב בהליכים"– משמעה שב"כ היועמ"ש מבקש מביהמ"ש לקיים דיון בבקשה ולא ניתן להכין צו ירושה ע"י הרשם.

התיק יועבר לבית המשפט לענייני משפחה המתאים, והחלטה על כך תישלח בדואר למבקש או בא כוחו.

ג. "דרישת פרטים" – משמעה שבבקשה חסרים פרטים וב"כ היועמ"ש לממשלה טרם אישר את הבקשה. תגובה זו נשלחת רק למבקש או בא כוחו ועליהם להשלים פרטים אלה על מנת שהבקשה תאושר.

אם נתבקשתם להגיש בקשה מתוקנת – יש להגישה בשלושה עותקים ובצרוף האגרה הקבועה בתקנות למזכירות הרשם לענייני ירושה .

תשומת לבכם כי צו ירושה יינתן רק לאחר שב"כ היועמ"ש לממשלה ימציא לרשם "הודעה על כוונה שלא להתערב בהליכים".

כמו כן, ישנם מקרים בהם ב"כ היועמ"ש לממשלה ממציא "הודעה על כוונה שלא להתערב בהליכים" אך לאור סעיף 67א(א) לחוק הירושה, התיק מועבר לבית המשפט לענייני משפחה (לדוגמא: הוגשה התנגדות לבקשה, תיקים של תושבי חו"ל).

במידה ולא קיבלתם את תגובת בא-כח היועץ המשפטי לממשלה באפוטרופוס הכללי, יש לברר זאת במשרדם.

11. לאחר קבלת תגובת בא-כח היועץ המשפטי לבקשה, ולאחר שחלפו המועדים להגשת הודעת התנגדות יינתן צו ירושה או לחילופין, יועבר התיק להחלטת בית המשפט לענייני משפחה .

בבקשות לצו ירושה , שהועברו לביהמ"ש לענייני משפחה עפ"י סעיף 67א לחוק הירושה, יינתן הצו ירושה ע"י ביהמ"ש ולא על ידי הרשמים לענייני ירושה .

12. באתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי, במערכת רשם הירושה , ניתן לבדוק את מצב ההליכים בתיק, ואם נתקבלה החלטה.

לתיאום פגישת ייעוץ
עם עו"ד רות דיין

    מעדיפים להשאיר פרטים טלפונית? 03-6708888
    התחייבות לדיסקרטיות מוחלטת

    לקבלת ייעוץ משפטי פרטני