Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
אפוטרופסות
בני זוג
היורשים
הרשם לענייני ירושה
התנגדות לצוואה
חובות עיזבון
חקיקה
ירושה על פי דין
מיסוי ירושה
מנהל עיזבון
נאמנויות
סוגי צוואות
עורך דין ירושות וצוואות
עיזבון
פרשנות צוואה
צוואה בחיים

תפקידיו של מנהל עיזבון

מדריך ירושות מגזין לרשת > מנהל עיזבון > תפקידיו של מנהל עיזבון

מנהל עיזבון חייב, בכפוף להוראות בית המשפט, לכנס את נכסי עיזבון, לנהל את העיזבון, לסלק את חובות עיזבון, לחלק יתרת עיזבון בין יורשים, לפי צו ירושה או צוואה מקויימת, ולעשות כל דבר אחר הדרוש לביצועם של צו ירושה או של צוואה מקויימת.

סמכויותיו – מנהל עיזבון מוסמך לעשות כל הדרוש למילוי תפקידו, פרט לפעולות המנויות בסעיף 97 הדורשות אישור תחילה של בית המשפט:

 1. העברה, שעבוד, חלוקה או חיסול של יחידה משקית בחקלאות, בתעשיה, במלאכה או במסחר, או של דירה.
 2. השכרה שחוקי הגנת הדייר חלים עליה.
 3. פעולה שתקפה תלוי ברישום בפנקס המתנהל על פי חוק.
 4. מתן ערובה.
 5. כל פעולה אחרת שקבע אותה בית המשפט, בצו המינוי או לאחר מכן, כטעונת אישור.

לתיאום פגישת ייעוץ
עם עו"ד רות דיין

  מעדיפים להשאיר פרטים טלפונית? 03-6708888
  התחייבות לדיסקרטיות מוחלטת

  לקבלת ייעוץ משפטי פרטני