Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
אפוטרופסות
בני זוג
היורשים
הרשם לענייני ירושה
התנגדות לצוואה
חובות עיזבון
חקיקה
ירושה על פי דין
מיסוי ירושה
מנהל עיזבון
נאמנויות
סוגי צוואות
עורך דין ירושות וצוואות
עיזבון
פרשנות צוואה
צוואה בחיים

מהם היבטי המס הכרוכים בחלוקת נכסי עיזבון?

מדריך ירושות מגזין לרשת > מיסוי ירושה > מהם היבטי המס הכרוכים בחלוקת נכסי עיזבון?

סעיף 5(ג)(4) לחוק מס שבח מקרקעין קובע עיקרון לפיו חלוקת נכסים בין היורשים לא תחשב כמכירה ולא תחויב במס שבח.

התנאי לכך – שבמסגרת ההסדר בין היורשים לא ניתנו נכסים בכסף או בשווה כסף שאינם חלק מנכסי העיזבון. לפיכך, חלוקה בין יורשים של נכסי העיזבון במעגל סגור בינם לבין עצמם (ולא בהכרח בהתאם לחלקיהם ע"פ דין), אינה מהווה מכירה ואינה חייבת במס.

אולם אם ניתן נכס "חיצוני" כחלק מההסדר, יראו את חלק העיזבון שעבורו ניתן הנכס היחוצוני כנמכר, כאשר המוכר יחשב מי שקיבל את הנכס החיצוני, וכנשוא הממכר יחשב הנכס או החלק בנכס שהמקבל לא קיבל, למרות זכותו בו, לחלק מאותו הסדר.

יובהר כי החלוקה הפטורה היא היא החלוקה הראשונה של נכסי העיזבון בין היורשים, בין אם נעשתה לפני רישום צו קיום צוואה ובין אם נעשתה לאחריו. החלוקה נחשבת להמשך הבקשה לצו ירושה או צו קיום צוואה וניתן לעשותה רק כאשר זהות היורשים ידועה בוודאות, כלומר רק לאחר שניתן צו ירושה או צו קיום צוואה.

חלוקה עשויה להחשב כחלוקה ראשונה גם אם חלפו שנים ארוכות ממועד הפטירה, ובתנאי שלא קדמה לה כל חלוקה אחרת.

יודגש כי מדובר אך ורק בחלוקה מחדש של נכסי העיזבון בינם לבין עצמם, גם אם החלוקה שונה מהאמור בצוואה. אולם אם ניתן כתשלום כסף או שווה כסף מחוץ לנכסי העיזבון, יראו את החלק שבגינו ניתן, כאילו נמכר ויחול עליו מס.

יש לזכוור כי בעיקרון אי החיוב במס מתייחס לנכסים שחל עליהם בעיקרון חוק מיסוי מקרקעין, ולא חל לכאורה על נכסי הון שחלה עליהם פקודת מס הכנסה.

לתיאום פגישת ייעוץ
עם עו"ד רות דיין

    מעדיפים להשאיר פרטים טלפונית? 03-6708888
    התחייבות לדיסקרטיות מוחלטת

    לקבלת ייעוץ משפטי פרטני