Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
אפוטרופסות
בני זוג
היורשים
הרשם לענייני ירושה
התנגדות לצוואה
חובות עיזבון
חקיקה
ירושה על פי דין
מיסוי ירושה
מנהל עיזבון
נאמנויות
סוגי צוואות
עורך דין ירושות וצוואות
עיזבון
פרשנות צוואה
צוואה בחיים

מינוי מנהל עיזבון

סעיפים 78-80 לחוק הירושה:
בית המשפט רשאי לפי בקשת מעונין בדבר, למנות בצו מנהל עיזבון. למנהל עיזבון יכול להתמנות יחיד או תאגיד או האפוטרופוס הכללי. לא יתמנה למנהל עיזבון אלא מי שהודיע לבית המשפט או לרשם לעינייני ירושה על הסכמתו לכך.

סעיף 81 לחוק הירושה:
"קבע המוריש בצוואתו אדם שיבצע צוואתו או שינהל עזבונו, ימנה בית-המשפט או הרשם לענייני ירושה, לפי הענין, אותו אדם כמנהל עזבון, זולת אם אינו יכול או אינו מסכים לקבל את המינוי או שביהמ"ש או הרשם לענייני ירושה משוכנע, מטעמים מיוחדים שיירשמו, שיש סיבות מיוחדות שלא למנותו".

דוקטרינת-העל שעליה מבוסס חוק הירושה היא המצווה לכבד את רצונו של המת, הנגזרת מהחופש של כל אדם לצוות את רכושו למי שהוא חפץ. מאידך גיסא, לא ניתן לקיים זכות זו אלא באופן מידתי בלי שביהמ"ש יאפשר למנוח לנהל את העניינים גם לאחר פטירתו.

אלא שיש כאן לסייג את הוראת סעיף 81 ולומר כי העובדה שמנוח הורה בצוואה שנתן על מינוי אדם כמנהל העזבון שלו וכמבצע צוואתו, אין בה כדי לחייב את ביהמ"ש למנות מנהל עזבון כאשר אין הצדקה למנות מנהל עזבון באותו מקרה, וכאשר הזוכים בצוואה הם בגירים, מיוצגים על ידי עורכי דין או ברובם מיוצגים על ידי עורכי דין, ואין בעיה מיוחדת לכנוס את נכסי העזבון ולחלקם. במקרה שכזה צריך ביהמ"ש להפעיל את שיקול דעתו ולהורות שזהו טעם מיוחד שלא לקיים את ההוראה הספציפית הקבועה בצוואה.

בע.א. 181/52, ברוינר נ' ברוינר, פ"ד ח, 224, נפסק כי "במקום שנפטר לא השאיר אחריו כל עיזבון , אין ממנים מנהל עיזבון , מפני הטעם הפשוט שאין מה לנהל". עוד נפסק כי אם המנוח משאיר אחריו עזבון כלשהו ולו גם לא רב ביותר והיורשים חלוקים בדעותיהם בדבר ניהולו וחלוקתו, יהיה זה נוח והוגן למנות מנהל עזבון אשר יפעל לטובת כל הצדדים המעוניינים.

לתיאום פגישת ייעוץ
עם עו"ד רות דיין

    מעדיפים להשאיר פרטים טלפונית? 03-6708888
    התחייבות לדיסקרטיות מוחלטת

    לקבלת ייעוץ משפטי פרטני