Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
אפוטרופסות
בני זוג
היורשים
הרשם לענייני ירושה
התנגדות לצוואה
חובות עיזבון
חקיקה
ירושה על פי דין
מיסוי ירושה
מנהל עיזבון
נאמנויות
סוגי צוואות
עורך דין ירושות וצוואות
עיזבון
פרשנות צוואה
צוואה בחיים

חוק יחסי ממון

פרק ראשון: הסדר מוסכם

 1. הסכם ממון: הסכם בין בני-זוג המסדיר את יחסי הממון שביניהם ( להלן – הסכם ממון) שינוי של הסכם כזה, חייב שיהיה בכתב.
 2. אישור ואימות (תיקון: תשנ"ה)(א) הסכם ממון טעון אישור בית המשפט לעניני משפחה (להלן – בית המשפט) או בית הדין הדתי שלו סמכות השיפוט בענייני נישואין וענייני גירושין של בני הזוג (להלן – בית הדין), וכן טעון שינוי של הסכם כזה אישור כאמור.(ב) האישור לא יינתן אלא לאחר שנוכח בית המשפט או בית הדין שבני הזוג עשו את ההסכם או את השינוי בהסכמה חפשית ובהבינם את משמעותו ואת תוצאותיו.(ג) בהסכם ממון שנכרת לפני הנישואין או בשעת עריכתם יכול אימות רושם הנישואין לבוא במקום אישור בית המשפט או בית הדין.(ג1) הסכם ממון שנכרת לפני הנישואין יכול שיאומת בידי נוטריון לפי חוק הנוטריונים, התשל"ו1976-, ובלבד שהנוטריון נוכח שבני הזוג הניצבים בפניו עשו את ההסכם בהסכמה חופשית ובהבינם את משמעותו ותוצאותיו.

  (ד) הסכם בין בני הזוג שאושר בפסק-דין גירושין על ידי בית הדין, דינו כדין הסכם ממון שאושר לפי סעיף זה.

(כיום ניתן להזמין עורך דין ל אימות חתימה נוטריוני עד הבית)

 

פרק שני: הסדר איזון המשאבים

 1. תחולת ההסדר(א) לא עשו בני הזוג הסכם ממון, ואם עשו – במידה שההסכם אינו קובע אחרת, יראום כמסכימים להסדר איזון המשאבים לפי פרק זה, ויראו הסדר זה כמוסכם בהסכם ממון בעל-תוקף שנתמלאו בו הוראות סעיף 2.(ב) בני-זוג שלא ביקשו אימות של הסכם ממון בהתאם לסעיף 2(ג), יסביר להם רושם הנישואין לפני עריכתם את תכנו ומשמעותו של סעיף קטן (א).
 2. העדר תוצאות במשך הנישואיןאין בכריתת הנישואין או בקיומם כשלעצמם כדי לפגוע בקניין של בני הזוג, להקנות לאחד מהם זכויות בנכסי השני או להטיל עליו אחריות לחובות השני.
 3. הזכות לאיזון בפקיעת הנישואין (תיקון: תש"ן) 2(א) עם פקיעת הנישואין עקב גירושין או עקב מותו של בן זוג (להלן – פקיעת הנישואין) זכאי כל אחד מבני הזוג למחצית שוויים של כלל נכסי בני הזוג, למעט -(1) נכסים שהיו להם ערב הנישואין או שקיבלו במתנה או בדרך ירושה בתקופת הנישואין;(2) גימלה המשתלמת לאחד מבני הזוג על-ידי המוסד לביטוח לאומי, או גימלה או פיצוי שנפסקו או המגיעים על פי חיקוק לאחד מבני-הזוג בשל נזק גוף, או מוות.(3) נכסים שבני הזוג הסכימו בכתב ששוויים לא יאוזן ביניהם.

  (ב) בפקיעת הנישואין עקב מותו של בן-זוג יבואו, לענין הזכות, לאיזון המשאבים, יורשיו במקומו.

 4. מימון הזכות לאיזון (תיקון: תש"ן)2(א) לצורך איזון המשאבים לפי סעיף 5 יש לרשום את נכסי כל אחד מבני הזוג, פרט לנכסים שאין לאזן שוויים; משווי הנכסים האמורים של כל בן-זוג יש לנכות את סכום החובות המגיעים ממנו, למעט חובות בקשר לנכסים שאין לאזן שוויים.(ב) היה שוויים של נכסי בן הזוג האחד עולה על שוויים של נכסי השני, חייב האחד לתת לשני את מחצית ההפרש, אם בעין ואם בכסף או בשווה-כסף.(ג) באין הסכמה בין בני הזוג בשאלה מה מגיע מהאחד לשני או באיזו דרך יבוצע האיזון, יחליט בית המשפט או בית הדין לפי הנסיבות, ורשאי הוא לקבוע מועדי הביצוע, הבטחתו ושאר תנאיו, לרבות תוספת ריבית במקרה של ארכה או סילוק בשיעורים.(ד) בהחלטתו לפי סעיף קטן (ג) יתחשב בית-המשפט או בית-הדין בכל הנסיבות הקשורות במצבו הכלכלי של כל אחד מבני הזוג, ובאופן שימנע ככל האפשר –

  (1) גרימת אובדן מקור פרנסה סבירה לאחד מבני הזוג;

  (2) הפסקת קיומו או פגיעה בהמשך תפקודו התקין של תאגיד או של מקום עבודה אחר;

  (3) פגיעה בצבירת הזכויות הסוציאליות של אחד מבני הזוג.

 5. הרחבת בסיס האיזוןנכס שבן-זוג הוציא או התחייב להוציא מרשותו בכוונה לסכל זכותו של בן-זוגו לפי סעיף 5, ונכס שנתן או התחייב לתת במתנה – למעט מתנות ותרומות הניתנות לפי הנהוג בנסיבות הענין – רשאי בית המשפט או בית הדין לראותו, לצורך איזון המשאבים, כאילו הוא עדיין של אותו בן-זוג.
 6. סמכויות מיוחדותראה בית המשפט או בית הדין נסיבות מיוחדות המצדיקות זאת, רשאי הוא, לבקשת אחד מבני הזוג שהוגשה לאחר פקיעת הנישואין – אם לא נפסק בדבר יחסי הממון בפסק-דין גירושין – לעשות אחת או יותר מאלה:(1) לקבוע נכסים נוספים על המפורטים בסעיף 5 ששוויים לא יאוזן בין בני הזוג;(2) לקבוע שאיזון שווי הנכסים, כולם או מקצתם, לא יהיה מחצה על מחצה, אלא לפי יחס אחר שייקבע.(3) לקבוע שאיזון שווי הנכסים, כולם או מקצתם, לא יהיה לפי שוויים בשעת פקיעת הנישואין, אלא לפי שוויים במועד מוקדם יותר שיקבע;

  (4) לקבוע שאיזון המשאבים לא יתייחס לנכסים שהיו לבני הזוג בזמן פקיעת הנישואין אלא לנכסים שהיו להם במועד מוקדם יותר שיקבע.

 7. ראיותראייה על היות נכס בבעלותו או בהחזקתו של אחד מבני הזוג או על היותו רשום על שמו, אין בה בלבד כדי לצאת ידי נטל ההוכחה שיש למעט נכס זה מן הנכסים ששוויים יאוזן בין בני הזוג.
 8. עסקאות בזכות לאיזוןכל עוד לא פקעו הנישואין, זכותו של בן-זוג לאיזון המשאבים אינה ניתנת להעברה, שיעבוד או עיקול.פרק שלישי: הוראות לכל הסדר
 9. אמצעים לשמירת זכויותעשה אחד מבני הזוג פעולה שיש בה כדי לסכל זכות או זכות עתידה של בן הזוג השני על פי הסכם ממון או על פי הסדר איזון המשאבים, או שקיים חשש סביר שהוא עומד לעשות פעולה כזאת, רשאי בית המשפט או בית הדין, לפי בקשת בן הזוג השני, לנקוט אמצעים לשמירת הזכות האמורה, ובין השאר רשאי הוא לעשות אחת או יותר מאלה:(1) לצוות על מתן ידיעות ועל מתן ערובה;(2) לקבוע פעולות שיהיו טעונות הסכמת שני בני הזוג;(3) לצוות על רישום הערה מתאימה בפנקס המתנהל על פי חוק שרשום בו נכס של אחד מבני הזוג.
 10. אישור לפעולה טעונת הסכמההיתה פעולה של אחד מבני הזוג טעונה, לפי הסכם ממון או לפי צו בהתאם לסעיף 11(2), הסכמת בן הזוג השני ואותו בן-זוג סירב להסכים, רשאי בית המשפט או בית הדין לאשר את הפעולה אם ראה שהסירוב היה שרירותי; לא יכול היה בן הזוג השני להביע דעתו או שלא היתה אפשרות סבירה לברר דעתו, רשאי בית המשפט או בית הדין לאשר את הפעולה אם ראה שהיא לטובת המשפחה.פרק רביעי: הוראות שונות
 11. החוק ובתי הדין(א) חוק זה אינו בא לשנות מסמכות שיפוטם של בתי הדין הדתיים.(ב) בענין שחוק זה דן בו ינהג גם בית-דין דתי לפי הוראות חוק זה, זולת אם הסכימו בעלי הדין לפני בית הדין להתדיין לפי הדין הדתי.
 12. הוראות מעברסעיף 3 ושאר הוראות הפרק השני לא יחולו על בני-זוג שנישאו זה לזה לפני תחילת חוק זה.
 13. משפט בינלאומי פרטיעל יחסי הממון בין בני-זוג יחול חוק מושבם בשעת עריכת הנישואין, אולם רשאים הם בהסכם לקבוע ולשנות יחסים אלה בהתאם לחוק מושבם בשעת עשיית ההסכם.
 14. (שולב בחוק הירושה, תשכ"ה1965-).
 15. שמירת זכויות ודיניםאין בחוק זה כדי לגרוע מזכויות לפי חוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות), תשי"ט1959-, או מזכויות האשה לפי כתובתה, ואין בו כדי לגרוע מהוראות סעיף 101 לחוק המקרקעין, תשכ"ט1969-.
 16. ביצוע ותקנותשר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו.
 17. תחילהתחילתו של חוק זה ביום ז' בטבת תשל"ד (1 בינואר 1974)._________________________________1ס"ח תשל"ג, 267; תש"ן, 118; תשנ"ה, 136, 398.2סעיף 3 לחוק יחסי ממון בין בני זוג (תיקון), התש"ן1990- (ס"ח תש"ן, 118) קובע לענין תיקון סעיפים 6-5:

  "3. הוראות מעבר

  (א) הוראות חוק זה יחולו על בני זוג שנישאו לאחר יום 31.12.73, למעט בני-זוג שהחלו בהליכים לענין הסדר איזון משאבים ביניהם לפני תחילתו של חוק זה.

  (ב) עשו בני-זוג הסכם ממון לפני תחילתו של חוק זה, יראו אותם, בעניינים שבהם ההסכם אינו קובע אחרת, כמסכימים להסדר איזון המשאבים לפי הפרק השני כתיקונו בחוק זה, זולת אם החליט בית-המשפט אחרת בענינים האמורים".

לתיאום פגישת ייעוץ
עם עו"ד רות דיין

  מעדיפים להשאיר פרטים טלפונית? 03-6708888
  התחייבות לדיסקרטיות מוחלטת

  לקבלת ייעוץ משפטי פרטני