Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
אפוטרופסות
בני זוג
היורשים
הרשם לענייני ירושה
התנגדות לצוואה
חובות עיזבון
חקיקה
ירושה על פי דין
מיסוי ירושה
מנהל עיזבון
נאמנויות
סוגי צוואות
עורך דין ירושות וצוואות
עיזבון
פרשנות צוואה
צוואה בחיים

השקעת כספי עיזבון

מדריך ירושות מגזין לרשת > חקיקה > השקעת כספי עיזבון

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 85א ו160- לחוק הירושה, התשכ"ה 1965 (להלן – החוק), אני מתקין תקנות אלה:

 1. הגדרה

  בתקנות אלה, "מדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

 2. דרכי השקעה

  מנהל עיזבון ישקיע כספי עיזבון שאינם דרושים לצורכי הנהלתו השוטפים באחת מדרכים אלה:

  (1) בפיקדונות בנקאיים שקליים, נושאי ריבית או הפרשי הצמדה וריבית . עיזבון שצפוי שניהולו יימשך יותר משנתיים ממועד ההשקעה עד לחלוקת הכספים ליורשים, ושהכספים לא יידרשו לניהול צורכי עיזבון שוטפים, לרבות תשלום חובות עיזבון – בתכנית חיסכון בנקאיות צמודות מדד, לפרקי זמן מוגדרים מראש, בהתחשב באמור בתקנה 3;

  (2) בניירות ערך שהוציאה המדינה או שהיא ערבה לפרעונם;

  (3) במסירתם לידי האפוטרופוס הכללי לשם השקעה לפי הוראות סעיף 10(ג) ו-(ד) לחוק האפוטרופוס הכללי, התשל"ח1978-;

  (4) דרך אחרת שאישר בית המשפט מראש.

 3. התחשבות בצורכי עיזבון

  דרכי ההשקעה לפי תקנה 2 ומשך תקופת ההשקעה, ייקבעו בהתחשב בצורכי ניהול עיזבון שוטפים, לרבות תשלום חובות עיזבון , ובמועד הצפוי של החלוקה ליורשים .

 4. אישור בית משפט

  השקעת כספי עיזבון ששוויים עולה על 1,000,000 שקלים חדשים, טעונה הסכמת יורשים בכתב או אישור של בית המשפט; היה בין היורשים חסוי, קטין או נעדר – טעונה השקעת כספים ששווים כאמור, בכל מקרה אישור של בית המשפט.

 5. כספים שהיו מושקעים ביום המינוי

  כספים שביום מינוי מנהל העיזבון היו מושקעים בדרך השקעה שלא לפי תקנות אלה, ואשר נקבעו בה מועדים מוגדרים מראש למשיכת הכספים או למימוש (להלן – מועדי יציאה), יוסיפו להיות מושקעים באותה דרך עד למועד היציאה הראשון וממועד זה ישקיע מנהל העיזבון את הכספים לפי תקנות אלה, אלא אם כן הורה בית המשפט אחרת.

 6. הגשת בקשה לבית משפט

  (א) בקשה לבית המשפט לאישור דרך השקעה לפי תקנות 2(4), 4 ו5-, תוגש בכתב; המשיבים בבקשה יהיו האפוטרופוס הכללי וכל היורשים, ואולם רשאי בית המשפט, בנסיבות מיוחדות שיירשמו, לפטור מחובת המצאת הבקשה למשיב פלוני; צורפה הסכמתו של יורש לבקשה אין צורך להמציאה לו ולהזמינו לדיון אלא אם כן הורה על כך בית המשפט.

  (ב) בבקשה יפורטו –

  (1) הסכום הכולל של כספי העיזבון, הסכום שמוצע להשקיעו ודרך ההשקעה המוצעת;

  (2) כלל נכסי העיזבון והכנסותיו הנוכחיות והצפויות עד למועד החלוקה ליורשים;

  (3) התחייבויות והוצאות העיזבון הנוכחיות והצפויות עד למועד החלוקה ליורשים.

  (ג) לבקשה לאישור דרך השקעה של כספי עיזבון כאמור בתקנה 4 יצרף מנהל העיזבון חוות דעת של רואה חשבון או של יועץ השקעות, המנמקת את דרך ההשקעה המוצעת.

 7. ניהול על ידי מנהל תיקי השקעות

  בבוא בית המשפט לאשר בקשה לפי תקנה 4 רשאי הוא להורות על ניהול כספי העיזבון על ידי מנהל תיקי השקעות, כמשמעותו בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה1995-.

 8. הצמדה

  (א) הסכום הנקוב בתקנה 4 יעודכן ב1- בינואר של כל שנה, בשיעור עליית המדד שפורסם בחודש דצמבר שקדם לו, לעומת המדד שפורסם בחודש דצמבר של השנה שקדמה לה.

  (ב) סכום שהשתנה כאמור, יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב, וסכום של מחצית השקל החדש יעוגל כלפי מעלה.

 9. ביטול

  תקנות הירושה (דרכים להשקעת כספי עיזבון), התש"ם1979- – בטלות.

 10. תחילה2

  תחילתן של תקנות אלה תשעים ימים מיום פרסומן (להלן – יום התחילה).

 11. הוראת מעבר

  אישר בית המשפט דרך השקעה לפני יום התחילה, יראו את האישור כאילו ניתן לפי תקנות אלה.

  _________________________________

  1. ק"ת תש"ס, 608.

  2. התקנות פורסמו ביום 23.5.2000.

לתיאום פגישת ייעוץ
עם עו"ד רות דיין

  מעדיפים להשאיר פרטים טלפונית? 03-6708888
  התחייבות לדיסקרטיות מוחלטת

  לקבלת ייעוץ משפטי פרטני