Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
אפוטרופסות
בני זוג
היורשים
הרשם לענייני ירושה
התנגדות לצוואה
חובות עיזבון
חקיקה
ירושה על פי דין
מיסוי ירושה
מנהל עיזבון
נאמנויות
סוגי צוואות
עורך דין ירושות וצוואות
עיזבון
פרשנות צוואה
צוואה בחיים

תפקידיו של הרשם לענייני ירושה

מדריך ירושות מגזין לרשת > הרשם לענייני ירושה > תפקידיו של הרשם לענייני ירושה

הרשמים לענייני ירושה ולשכותיהם הנם יחידות באגף האפוטרופוס הכללי המנוהלות בכל אחד ממחוזות האגף.

לשכות הרשם לענייני ירושה, החלו בפעילותן עם תיקון חוק הירושה תשכ"ה-1965 והקמת מוסדזה בתאריך 1/9/1998. מאז, מוגשות אליהן כל הבקשות לצו ירושה, צו קיום צוואה, פרט לאלה המוגשות לבתי הדין הדתיים.

במקרים מסויימים, כקביעת החוק, יסתיים ההליך במתן צו ירושה או צו קיום צוואה על ידי הרשם לענייני ירושה. במקרים אחרים, מועברת הבקשה, לאחר השלמת פעולות מקדמיות, להחלטת בית המשפט לענייני משפחה.

עובדי לשכות הרשםלענייני ירושה בודקים, בין היתר, אם קיים תיק קודם בעניינו של המנוח, אם הפקיד צוואה, ודואגים לפרסם בציבור הודעה על הגשת הבקשה. כל ההתנגדויות לבקשות לצווי ירושה או צווי קיום צוואה, מוגשות אף הן ללשכות הרשמים לענייני ירושה (לאחר שהתיק הועבר לבית המשפט, התנגדויות תוגשנה אליו).

כל המידע בלשכות הרשם לענייני ירושה מצוי במאגר ממוחשב ומקושר בין כל המחוזות.

צו הירושה, הניתן על ידי הרשמים לענייני ירושה, מצוי במאגר הממוחשב בלשכות וניתן לקבלו בכל עת.

הרשם לענייני ירושה מוסמך לעשות צוואות. מצווה יכול, אף שאינו חייב, להפקיד צוואתו בלשכת הרשם לענייני ירושה. ההפקדה תעשה על ידי המצווה, באופן אישי. הוא זכאי לקבלה בחזרה. העובדה שהמצווה עשה צוואה ותוכנה חסויים כל עוד המצווה בחיים. הפקדת צוואה בלשכת הרשם לענייני ירושה מבטיחה שלא ינתן, לאחר מות המצווה, צו ירושה או צו קיום צוואה אחריו, בהתעלם ממנה.

כל הפעולות הנעשות על ידי לשכות הרשמים לענייני ירושה חייבות בתשלום אגרה בשיעור הקבוע בתקנות.

לשכות הרשמים לענייני ירושה מצויות בתל אביב, חיפה, נצרת עילית, ירושלים ובאר שבע. ניתן לשלוח את הבקשות בדואר בשלושה העתקים ובצירוף אגרה.

לתיאום פגישת ייעוץ
עם עו"ד רות דיין

    מעדיפים להשאיר פרטים טלפונית? 03-6708888
    התחייבות לדיסקרטיות מוחלטת

    לקבלת ייעוץ משפטי פרטני