Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
אפוטרופסות
בני זוג
היורשים
הרשם לענייני ירושה
התנגדות לצוואה
חובות עיזבון
חקיקה
ירושה על פי דין
מיסוי ירושה
מנהל עיזבון
נאמנויות
סוגי צוואות
עורך דין ירושות וצוואות
עיזבון
פרשנות צוואה
צוואה בחיים

היקף עיזבון

נכסי עיזבון כוללים הן מקרקעין, הן מטלטלין והן כספים. חובות המוריש אף הם חלק מעזבונו.

ההיגיון אומר שכשאדם נפטר כל מסת רכושו יהוו עזבונו שיישלט על ידי חוק הירושה. אולם, זה לא המצב ורואים זאת על ידי בחינת 2 פרמטרים: האחד, בעובדה שהחוק איננו מגדיר עיזבון מהו. השני, לא כל הרכוש הופך אוטומטית לעיזבונו של אדם.

חוק הירושה מוחל אך ורק על הרכוש שמוגדר כעיזבונו של אדם. מה שלא יוגדר כך לא יישלט על ידי חוק הירושה, אלא על ידי דינים חיצוניים לחוק הירושה.
חוק הירושה הישראלי ודיני ירושה עוסקים בעיזבונות של אדם בלבד. לא ברכושו של אדם. רכושו של אדם ועזבונו של אדם אינם אותה מערכת נכסית. דיני הירושה עוסקים רק בעיזבונו של אדם.

לא כל מה שרשום על שמו של אדם בחייו ולא כל מה שהוא היה זכאי לו בחיים בהכרח יהפוך להיות עזבונו.

למה חשובה הגדרת העיזבון

הקטלוג של רכוש פנים עיזבוני וחוץ עזבוני הוא קריטי ויכול לפתוח פתח למניפולציות שונות.
ברגע שקובעים שחוק הירושה שולט רק על העיזבון קובעים למעשה מספר דברים:

 1. דיני הצורה – בחוק הירושה דרישות צורניות נוקשות מאוד. נדרשים לפרמטרים צורניים מוגדרים אשר ייקבעו את תוקפה של צוואה . לעומת זאת, אם לא מדובר בעיזבון , אזי אין מגבלות צורניות.
 2. אין חלוקת עיזבון לפני ששולמו חובותיו של הנפטר – חובותיו של נפטר משולמים רק מעיזבונו .
  לדוגמא: אם רכוש מוגדר אחרת מעיזבון אזי הנושים נותרים ללא חייב, שהרי אין להם ממה להיפרע. לדוגמא: מזונות – אלמנה לגבר עתיר נכסים שלא נכנסים למסת נכסי העיזבון אינה יכולה לתבוע מזונות מהעיזבון , כי בעיזבון אין כלום.
  דוגמא נוספת: סעיף 147 לחוק הירושה קובע שקופות גמל לא נכנסות בגדר עיזבונו של אדם. יש המעבירים את כל הנכסים לקופות גמל ובכך נמלטים מנושים לא רצויים והאלמנה נשארת ללא מזונות מהעיזבון .
 3. סעיף 8 לחוק הירושה – סעיף זה אוסר על עסקאות בירושתו של אדם – הוא איננו אוסר עסקאות בעיזבונו של אדם. (צריך להבדיל ביניהם) הסכם הנוגד את סעיף 8 זה הסכם שמתערב בהסדרי הורשה.
  לדוגמא: הסכם שאומר: "אם תטפל בי עד יום מותי אוריש לך את דירתי" הוא הסכם אסור על פי סעיף 8 כי הוא מתערב בסדרי הורשה. כמובן שמגבלה זו לא חלה על מה שלא מוגדר כעיזבונו של אדם שהרי על מה שלא עיזבון לא חל חוק הירושה לרבות סעיף 8 לחוק.
  כלומר, אם אם אדם הבטיח נכס ביום מותו שלא על פי חוק הירושה, קביעת היקף העיזבון תקבע את מצבו של מי שהבטיחו לו. אם הנכס לא נכנס להגדרת העיזבון – אז ההסכם תקף, אבל אם הנכס כן נכנס לעיזבון אז ההסכם הוא VOID.
 4. מבחינת תכנוני מס – כל העברה במסגרת עיזבון פטורה ממס. אם אדם יקבל נכס דרך העיזבון הרכוש יתקבל בלי מס, ובתכנון מס יש אינטרס להעביר את הנכס לעיזבון . לעומת זאת, בהעברה מכוח עסקה (אם הנכס מחוץ לעיזבון ) גם עסקה ללא תמורה, חייבת במס.

קביעת היקפו של העיזבון

כאשר מתעסקים בקביעת עיזבונו של אדם מדברים על שני מצבים עיקריים:

 • נכסים שחלקם לא יכנסו לתוך הגדרת העיזבון אבל למת אין שליטה מה יקרה איתם. כלומר, בחיים למת הייתה שליטה עליהם, אבל במותו אין לו עליהם שליטה.
 • נכסים חוץ עזבוניים שעוברים על פי רצונו של בן הזוג או שלמת יש שליטה מה יקרה איתם.

לתיאום פגישת ייעוץ
עם עו"ד רות דיין

  מעדיפים להשאיר פרטים טלפונית? 03-6708888
  התחייבות לדיסקרטיות מוחלטת

  לקבלת ייעוץ משפטי פרטני