Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Filter by Categories
אפוטרופסות
בני זוג
היורשים
הרשם לענייני ירושה
התנגדות לצוואה
חובות עיזבון
חקיקה
ירושה על פי דין
מיסוי ירושה
מנהל עיזבון
נאמנויות
סוגי צוואות
עורך דין ירושות וצוואות
עיזבון
פרשנות צוואה
צוואה בחיים

אחריות יורשים

אחריות יורשים לחובות עיזבון

 1. עד לחלוקת עיזבון – אחראים היורשים לחובות העיזבון רק בנכסי העיזבון.
 2. לאחר חלוקת עיזבון:
  א. אם הוזמנו נושים בהתאם להזמנה שפורסמה כדין, ניתן לנושים פרק זמן של 3 חודשים להודיע אודות חובם והחובות שהיו ידועים בזמן החלוקה סולקו, לא יהיה היורש אחראי לחובות העיזבון , אלא אם כן הוכח שידע על החוב בזמן החלוקה, וגם אז כדי שוויו של מה שקיבל מן העיזבון .
  ב. אם לא הוזמנו הנושים, אז אחראי כל יורש לחובות שלא סולקו, עד כדי שוויו של כל העיזבון בזמן החלוקה. אולם יורש שלא ידע בעת החלוקה על חוב מסוים, יהיה אחראי רק כדי מה שקיבל מן העיזבון. הוכחת שוויו של העיזבון או של מה שיורש קיבל מהעיזבון היא על היורש. יורש שלא הוכיח את שווי העיזבון , אין אחריתו מוגבלת והוא יחויב במלוא החוב.
  האחריות לחובות העיזבון נופלת על כל היורשים, ביחסים שבינהם, באופן יחסי לחלקיהם בעיזבון אלא אם כן קבע המוריש בצוואתו הוראה אחרת. קבע המוריש בתוך צוואה זוכה במנה, זוכה זה אחראי אך ורק כדי שוויה של המנה שקיבל מהעיזבון ונושה אינו רשאי לגבות ממנו את חוב העיזבון כל עוד יכול הוא לגבותו מיורש שאינו זוכה במנה. הטעם לכך: משציוה המוריש מנה ליורש לוני כיוון הוא לתיתה לו שהיא נקיה מכל חוב ושעבוד ולפיכך אם יש לעיזבון חובות יסולקו הם קודם כל מנכסי העיזבון הכלליים.
  עם זאת, אם ציוה המנוח נכס שרכישתו הובטחה במשכנתא, על הזוכה באותו נכס לסלק את השעבוד.
  המוריש רשאי להורות בצוואתו מי מבין הזוכים על פיה ישאו בסילוק החובות ובאיזה חלק וכן רשאי הוא לפטור את מי מהם מאחריות לסילוק החובות כולם או חלקם, כל זאת בלבד שלא ישא יורש בחובות העיזבון בסכום העולה על אחריותו לנושים.
  המוריש יכול להורות על חלק מיורשיו כמשוחררים מן נטל חובות העיזבון וכן לתת לנהנה מסוים סכום שיהיה בעל זכות קדימה לפני חלוקת העיזבון.

לתיאום פגישת ייעוץ
עם עו"ד רות דיין

  מעדיפים להשאיר פרטים טלפונית? 03-6708888
  התחייבות לדיסקרטיות מוחלטת

  לקבלת ייעוץ משפטי פרטני