ערבות לחובות של מנוח

ראשי Lareshet > חובות עיזבון > ערבות לחובות של מנוח

האם היורשים חבים בחובות העיזבון ומה סדר קדימות התשלום

ערבות לחובות של מנוח

ראשי Lareshet > חובות עיזבון > ערבות לחובות של מנוח

עיון בחוק הערבות תשכ"ז-1967 (להלן-"חוק הערבות") ובסעיפיו מעלה שאין התייחסות בחוק למעמדה המשפטי של ערבות כאשר הערב נפטר, (להבדיל מפטירת החייב לגביה יש התייחסות מפורשת בחוק). מוסד הערבות אינו קל להגדרה, הביטוי "ערבות" הוא כללי ובעצם הוא יכול לחול במצבים שונים ומגוונים. כידוע מטרת הערבות היא להגן על הנושה או על מעניק האשראי שמסכים לדחות את קיום החיוב או אשר מתנה יצירת חוב שפרעונו בעתיד במתן ערבות, מצד שני המחוקק תיקן את חוק הערבות בשנים האחרונות מתוך מגמה להרחיב ההגנה על ערבים.

חשוב לראות כי בבסיסה של הערבות חייבים להיות הסכם או התחייבות כלשון סעיף 3 לחוק הערבות "הערבות נוצרת בהסכם בין הערב לבין הנושה או בהתחייבותו של הערב שהודעה עליה ניתנה לנושה". אלא שבניגוד להסכם רגיל מאפשר חוק הערבות לערב להביא לכדי סיום את ערבותו באופן חד צדדי- ככל שמדובר באשר לעתיד, ר' לענין זה את הוראת ס' 15(א) לחוק הערבות הקובע:
"ניתנה ערבות לחיוב עתיד לבוא רשאי הערב, כל עוד לא נוצר החיוב הנערב, לבטל ערבותו על ידי מתן הודעה בכתב לנושה, אולם עליו לפצות את הנושה בעד הנזק שנגרם לו עקב הביטול".
מהסעיף האמור ניתן ללמוד שאין לכפות המשך קיום ערבות על ערב כאשר אין הוא רוצה בכך ובלבד שהחיוב הנערב עוד לא נוצר. ניתן להקיש ממצב זה בו אדם מודיע על ביטול ערבותו מהיום ואילך, על מצב בו נמנע מאדם להמשיך ולהיות ערב בשל פטירתו. הקשר החוזי בגינו נוצרה החבות נפסק ואם מקור הערבות בהתחייבות יש לראות במועד פטירתו של המנוח כמועד בו מתבטלת הערבות לגבי חיוב שטרם נוצר.

פקיעת הערבות אינה מאפשרת תביעה מכח אותה ערבות כנגד אלמנת המנוח או כנגד כל אדם אחר, אך חשוב לזכור כי פקיעת הערבות אינה מבטלת את חוב העבר. לו היה הערב בחיים וערבות היתה מתבטלת בשל הודעתו, ניתן היה לדרוש ממנו את פרעון חוב העבר עד למועד הודעתו ומכאן שפקיעת הערבות אינה מביאה למחיקת חובות העבר גם בעת פטירת הערב.

על המצב המשפטי בעת פטירה ניתן ללמוד מעיון משולב בסעיף 1 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962 הקובע "כל אדם כשר לזכויות ולחובות מגמר לידתו ועד מותו", ביחד עם סעיף 1 ל- חוק הירושה, תשכ"ה-1965 הקובע "במות אדם עובר עזבונו ליורשיו".

יש לבדוק את היקף אחריותו של היורש לחוב לפי הוראות סעיפים 127-128 לחוק הירושה.
ההבחנה בין סעיפים אלו הינה באם חולק ה- עיזבון לאחר שהיתה פנייה לנושים שיפרטו את תביעותיהם, או תוך התעלמות מחובות העזבון כלפי אותם נושים. שאלה נלווית העולה מנוסח סעיף 128 הינה האם ידע היורש על קיום אותם נושים. בהתאם לתשובות לשאלות אלו ייקבע גובה אחריותו של היורש.

פגישת ייעוץ

לא מתחילים הליך משפטי מבלי שבדקתם את זכויותיכם, הבנתם מה עומד לפניכם וקיבלתם תכנית פעולה מדויקת ומותאמת למצבכם.

לתיאום פגישת יעוץ פנו למשרדנו על ידי מילוי פרטים בטופס או בטלפון 03-6708888

לתיאום פגישת ייעוץ
עם עו"ד רות דיין

מעדיפים להשאיר פרטים טלפונית? לתאום פגישה 03-6708888
התחייבות לדיסקרטיות מוחלטת

לקבלת ייעוץ משפטי פרטני >